پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

ضماير در گرامر زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

ضماير در گرامر زبان ايتاليايي

۵,۵۷۱ بازديد

ضماير در گرامر زبان ايتاليايي

ضمائر فاعلي
I PRONOMI SOGGETTI

PRONOME ضمير
io من
tu تو
lei او دختر
lui او پسر
Lei او احترامي (شما در فارسي)
noi ما
voi شما
loro آنها

در زبان ايتاليايي اگر بخواهيم شخصي را محترمانه خطاب كنيم، ميتوانيم از ضمير Lei استفاده كنيم. براي اشتباه نشدن با ضمير او كه به دختر اشاره دارد هميشه L را با حرف بزرگ مينويسند.

فعلهاي بودن و داشتن:

I VERBI AUSILIARI

ESSERE
IO SONO
TU SEI
LEI / LUI È
NOI SIAMO
VOI SIETE
LORO SONO
بودن
من هستم
تو هستي
او هست
ما هستيم
شما هستيد
آنها هستند
 
AVERE
IO HO
TU HAI
LEI / LUI HA
NOI ABBIAMO
VOI AVETE
LORO HANNO
داشتن
من دارم
تو داري
او دارد
ما داريم
شما داريد
آنها دارند

 

Frase جمله
Io sono ragazzo. من پسر هستم.
Tu sei ragazza. تو دختر هستي.
Lei è Angela. او آنجلا است.
Voi siete italiani. شما ايتاليايي هستيد.
Noi siamo iraniani. ما ايراني هستيم .
Loro sono ragazze. آنها دختر هستند .

برخي از اسامي با استفاده از پسوند هاي essa يا rice مونث ميشوند.

Frase جمله
Dottor Hosmer è un professore di storia  دكتر هوسمر استاد تاريخ است
Io sono professoressa من استاد دانشگاه هستم
Stephen King è uno scrittore  استفن كينگ يك نويسنده است
Georgia è una scrittrice جورجيا يك نويسنده است

منفي كردن:
FORMA NEGATIVA

براي منفي كردن يك جمله كافيست از NON قبل از فعل استفاده كنيم.

 

IO SONO STUDENTE
من دانش آموز هستم
IO NON SONO STUDENTE
من دانش آموز نيستم

ضماير مفعولي مستقيم
PRONOMI DIRETTI

(complemento oggetto)

ضماير مستقيم
PRONOMI DIRETTI
lo آن را مذكر
la آن را مونث
li آنها را مذكر
le آنها را مونث
ne از آن

: چند تا مثال مفيد

Ti piace il pesce?
Si, lo mangio spesso.
ماهي دوست داري؟
بله، اغلب آنرا ميخورم.
   
Non ci sono più uova.
Non c'è problema, la compro io.
تخم مرغ ديگه نيست.
مشكلي نيست، من آنرا ميخرم.
   
Sei peperoni, per cortesia.
Li vuole rossi o gialli?
شش تا فلفل دلمه اي لطفا.
آنها را زرد ميخواهيد يا قرمز؟
   
Compri tu le olive?
Si, le prendo verdi o nere?
زيتونها را تو ميخري؟
بله، از آنها سبز يا سياه بگيرم؟

 

نكته: ضماير مستقيم ميتوانند به انتهاي فعل نيز اضافه شوند

 

Non lo posso chiamare Non posso chiamarlo.

 

NE

خيلى مهمه كه بدونيم موضوع بحث در مورد چي بوده. اين ضمير جايگزين اسمي ميشود كه قبلا در مورد آن صحبت شده.

براي مثال در خونه ى دوستتون قرمه سبزى مى خورين، دوستتون مى پرسه:

   
Vuoi ancora un pò di Ghorme Sabzi? يه كم ديگه قرمه سبزي ميخواي؟


به جاي جمله ي بالا ميتوان گفت:

Ne vuoi ancora un po'? يه كم ديگه ازش ميخواي؟

در دانشگاه:

Ho bisogno della borsa di studio, vorrei saperne di più, quali documenti servono
به بورس احتياج دارم، مى خواستم بيشتر در موردش بدونم چه مداركي لازمه.

 

ساير كاربردها:

Andarsene از اينجا رفتن
Io me ne vado از اينجا ميروم
Tu te ne vai از اينجا ميروي
Lui/Lei se ne va از اينجا ميرود
Noi ce ne andiamo از اينجا ميرويم
Voi ve ne andate از اينجا ميرويد
Loro se ne vanno از اينجا ميروند

ضماير مفعولي غير مستقيم
PRONOMI INDIRETTI

(complemento di termine)

ضماير مفعولي نشان دهنده ي كار فاعل بر روي آنها هستند.
در زبان ايتاليايي دو نوع ضمير مفعولي وجود دارد كه عبارتند از ضماير مفعولي آوايي و بي آوا كه تفاوت چنداني در استفاده از اين ضماير وجود ندارد و ميتوان هر دو صورت را در جمله بكار برد.
مثال:
Mi picae = A me piace

ضماير غير مستقيم - بي آوا
pronomi indiretti - atoni
ضماير غير مستقيم - آوايي
Pronomi indiretti - tonici
معني
mi A me به من
ti A te به تو
gli A lui به او (پسر)
le A lei به او (دختر)
Le A Lei به او (احترامي)
ci A noi به ما
vi A voi به شما
gli A loro به آنها

مثال

Mi sembra troppo giovanile. به نظر من خيلي جوانپسند مي آيد.
Ti piace ? دوست داري؟ (براي تو خوشايند است؟)
Gli va bene questo capo ? اين لباس براي او (پسر) مناسب است؟
Il rosso non le piace. او (دختر) رنگ قرمز را دوست ندارد. (براي او قرمز خوشايند نيست)
Come Le sembra ? به نظر شما چطوره؟
Ci consiglia per il matrimonio. به ما براي عروسي راهنمايي ميدهد.
Vi mando un mesغير مجاز مي باشدo.
به شما يك پيام ميفرستم.
Gli piacciono le gonne.
آنها دامنها را دوست دارند.آموزش زبان ايتاليايي (دامن ها براي آنها خوشايند است.)

ضمائر تركيبي:
PRONOMI COMPOSTI

در زبان ايتاليايي ميتوان ضميرهاي مستقيم و غير مستقيم را تركيب نمود. نمونه ي تركيب اين ضمائر را در جدول زير ميبيند:

غير مستقيم مستقيم
lo la li le
mi Me lo Me la Me li Me le
ti Te lo Te la Te li Te le
gli Glielo Gliela Glieli Gliele
ci Ce lo Ce la Ce li Ce le
vi Ve lo Ve la Ve li Ve le
gli Glielo Gliela Glieli Gliele

چند نمونه مثال از تركيب ضميرهاي مستقيم و غير مستقيم را مشاهده ميكنيد.

Me la compri? آن را براي من مي خري؟
Voglio comprargliela. مي خواهم آن را براي او بخرم.
Me lo dai? آن را به من ميدهي؟
Te la passo. آن را به تو ميدهم.

ضماير مستقيم در گذشته
PRONOMI DIRETTI NEL PASSATO

همانطور كه پيشتر ديديم Lo, La, Lì, Le, Ne ضماير مستقيم به هستند.

وقتي كه از اين ضميرها در زمان گذشته استفاده ميكنيم بايد به خاطر داشته باشيم كه حرف آخر "اسم مفعول" با توجه به ضمير تغيير ميكند.

ضماير مستقيم
PRONOMI DIRETTI
ختم اسم مفعول
LA DESINENZA
Lo O
La A
I
Le E

ضيمرهاي lo و la وقتي با فعل avere در زمان گذشته تركيب ميشوند به صورت مخفف نوشته ميشوند كه در مثالهاي زير چند نمونه را ميبيند. در

Hai visto Angela?
Si, l'ho vista.

آنجلا را ديدي؟
بله، او را ديدم.

Avete letto il libro?
Si, l'abbiamo letto.
كتاب را خوانديد؟
بله، آن را خوانديم.
   

ضميرهاي le و lì مخفف نميشوند و كامل نوشته ميشوند.

Hai contato i soldi?
Si, ho contati.

پولها را شمردي؟
بله، آنها را شمردم.
Avete preso le psche?
No, non le ho prese
هلو ها را گرفتيد؟
نه، آنها را نگرفتيم.
 http://linguaitaliana.ir
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.