مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان ایتالیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان ایتالیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  45000 تومان!          شماره مجوز: ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

با این مجموعه استثنایی در 90 روز زبان ایتالیایی را به صورت کامل فرا بگیرید

نتيجه تصويري براي ليست ۱۵۰ كلمه و جمله پركاربرد زبان ايتاليايي بهمراه ترجمه فارسي

در سرتاسر اينترنت ليست هايي از كلمات پركاربرد زبان ايتاليايي وجود دارد كه بعضا پيش پاافتاده بوده و يا اصلا پركاربرد نيستند. در اين پست سعي كرديم يك ليست ۱۵۰ كلمه اي از لغات ايتاليايي تهيه كنيم بصورت گلچين شده (نمي شه گفت كپي) 

سعي كنيد اين ليست را از طريق مرورگر خود ذخيره كنيد و روزانه ۷-۱۰ تاي انها را به حافظه بسپاريد.

 

ايتاليايي تلفظ و معادل فارسي
si سي: بله
no نُ: نه
Per favore پِر فَوُرِ: لطفا
Grazie گرَتسيِ: متشكرم
Grazie tante گرَتسيِ تَنتِ: خيلي ممنون
Prego پرِگِ: خواهش مي‌كنم
Mi dispiace, Scusa, Scusi مي ديسپياَچِ، اسكوزَ، اسكوزي: متاسف، عذر خواهي كردن
Non capisco «oppure» Non ho capito نُن كَپيسكُ «اُپّورِ: يا» نُن كَپيسكُ: من نمي‌فهمم
Buona fortuna بواُنَ فُرتونَ: موفق باشيد
?Quanti كواَنتي چندتا؟
?Quanto كواَنتُ: چه مقدار؟
Io sono اياُسُنُ: من هستم
Silenzio سيلِنسياُ: سكوت
Andiamo اَندياَمُ: بريم
Prego, ripeta پرِگُ، ريپِتَ: لطفا، دوباره
Bravo, complimenti برَوُ، كُمپليمِنتي: خيلي خوب
كِ كُزِ كواَنتُ: اين چيه؟
?Dov’è دُوِ: كجا هست؟
Sei molto gentile سِاي مُلتُ جِنتيلِ: تو خيلي مهرباني
?Chi lo sa كي لُ سُ: چه كسي مي‌داند؟
?Come ti chiami كُمِ تي كياَمي: نام تو چيست؟
Mi chiamo Gianni مي كياَمُ جَنّيَ: اسم من جَنّي هست


Ciao چَاُ: سلام، خداحافظ (صميمانه)
Salve سَلوِ: سلام (احترامي)
Buon giorno بواُن جُرنُ: روز بخير
Buon pomeriggio بواُن پُمِريجُّ: بعدظهر بخير
Buona sera بواَنَ سِرَ:عصر بخير
Buona notte بواُنَ نُتِّ: شب بخير، شب خوش
Arrivederci, Arrivederla اَرّيوِدِرچي، اَرّيوِدِرلَ: خداحافظ، بدرود
Addio اَدّياُ: خداحافظ، بدرود
روز بخير/صبح بخير ……………………… بُن جُرنُ ……………………………………..Buon giorno
بعدازظهر بخير ……………………………. بُن پُمِريجُّ ………………………… Buon pomeriggio
شب بخير …………………………….بُنانُتّ ِ …………………………………….. Buona notte
عصر بخير ……………………………….بُناسِ� �ا …………………………………….. Buona sera
به اميد ديدار(محترمانه/دوستانه) ………….. ارّي وِدِرلا/ارّي وِدِرچي………..Arrivederla/Arrivederci
خواهش ميكنم………………..پِرِگُ…….. ………………………………………….P rego
متشكرم……………….گرَتزيِ….. ………………………………………….. Grezie
خيلي متشكرم/ممنون ………………………… ميلِّ گرتزيِ …………………………………Mille grazie
بله/نه ……………………………… سي/نُ ………………………………………….. …….Si/No
ببخشيد(محترمانه/دوستانه) ……………………….. اِسكوزي/اِسكوزَ……………………………..S cusi/Scusa
سلام ………………………. چا اُ ………………………………………….. …….. Ciao
اين چه معني مي دهد؟ ……….. كِ وُل ديرِ كواِستُ؟ ……………?che vuol dire questo
من متوجه نميشم/نميفهمم ……………… ائيو نُن كپيسكُ ……………… io non capisco
ساعت چنداست؟ ……………………… كِ اُرا اِ …………………………………………..? `che ora e
لطفا كمكم كنيد ………………………. مي اَيوتي پرفاوُرِ ……………….. mi aiuti perfavore
لطفا ………………………………………….. …. پرفاوُرِ …………………………………….. per favore
قابلي نداره ……………………………… نُن چِ دي كِ …………………………….non c’e` di che
خوش آمديد…………………………………. .بِن ونوتي…………………………………. ….ben venuti
متاسفم/معذرت مي خوام …………………………. مي ديسپياچِ ……………………………………….mi dispiace
تا حالا،فعلا ………………………………………….. .. جَ دي جَ …………………………………….Gia` , di gia`
سپس،پس از آن،از ………………………………….. اَلُّرا ، اَ كوال تِمپُ ……………. Allora , a quel tempo
و ………………………………………….. ……………… اِ ………………………………………….. ……………… E
اما ………………………………………….. ……………. مَ ………………………………………….. ………….. Ma
شايد ………………………………………….. ……….. فُرسِ ………………………………………….. ….. Forse
هيچكس ………………………………………….. …….. نِسّونُ ………………………………………… Nessuno
نَ(علامت منفي كه همراه فعل مي آيد) ……………………………. نُن ………………………………………….. ………. Non
بيشتر نه،هم نه ………………………………………….. .. نُن مُلتُ ……………………………………. Non molto
هيچي،هيچ ………………………………………….. …….. نيِنتِ ………………………………………….. … Niente
هنوز ………………………………………….. ………….. اَنكُرَ ………………………………………….. .. Ancora
هرگز ………………………………………….. …………… مَي ………………………………………….. ………. Mai
حالا،الان ………………………………………….. …………… اُرا ………………………………………….. ………. Ora
يا ………………………………………….. ……………. اُ ، اُپورِ …………………………………… O , oppure
همچين،نيز ………………………………………….. …………. اَنكِ ………………………………………….. .. Anche
فقط ………………………………………….. …………….. سُلُ ………………………………………….. …… Solo
هميشه ………………………………………….. ………….. سِمپرِ ………………………………………… Sempre
خيلي ………………………………………….. …………….. مُلتُ ………………………………………….. …. Molto
به زودي زود ………………………………………….. ………. اَ پِرِستُ ……………………………………… A presto

 حتما بخوانيد: آشنايي با دوكتاب معتبر اموزش زبان ايتاليايي

عداد در زبان ايتاليايي
numeri
(تا هزار)
uno: 1
due: 2
tre: 3
quattro: 4
cinque: 5
sei: 6
sette: 7
otto: 8
nove: 9
dieci: 10
undici: 11
dodici: 12
tredici: 13


venti: 20
ventuno: 21
ventidue: 22


trenta: 30
quaranta: 40
cinquanta: 50
sessanta: 60
settanta: 70
ottanta: 80
novanta: 90
cento: 100
duecento: 200
…mila: 1000?perchè parli italiano= چرا ايتاليايي صحبت مي كني؟
sei bravissima = خيلي وارده( مهارته بالايي داري)
complimenti = تبريك عرض ميكنم به شما
metti altre tue foto = بازم عكس از خودت بزار تو سايت
?ne hai solo una= به جز اين چيزه ديگري نداري؟
?غير مجاز مي باشدa vuoi sapere= ديگه چي دوست داري بدوني
…?non ho capito غير مجاز مي باشدa è il= مي چيزي در مورد …. نميدانم ( اطلاع ندارم)
di niente = هيچي
?perchè lo volevi sapere= چرا مي خوايي بدوني
sei un architetto =  تو يك معمار هستي
vuoi copierci= شما متوجه هستيد
la città dove è nato Valentino Rossi = شهري كه اونجا متولد شدم ولنتينو روزي هست
ti saluto = سالم باشي
esco= برم
vado al pub con gli amici ciao= ميرم تا دوستامو ببينم خدا نگه دار


نكته: معرفي ۲ موسسه برتر آموزش زبان ايتاليايي در ايران


برچسب‌ها: ،


۱۱:۱۷:۱۴ | نويسنده : ايتاليايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :