جمعه ۱۳ مرداد ۰۲

۸۲ عبارت كاربردي زبان ايتاليايي براي استفاده در مكالمه با يك بومي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

۸۲ عبارت كاربردي زبان ايتاليايي براي استفاده در مكالمه با يك بومي

۲,۰۴۲ بازديد

آيا يادگيري زبان ايتاليايي براي شما يك روياست؟ يا در حال برنامه ريزي تعطيلات خود در ايتاليا هستيد؟ اگر مي‌خواهيد به ايتاليايي مكالمه كنيد ابتدا بايد واژگان ايتاليايي را بياموزيد! در اين مقاله، با ۸۲ عبارت ايتاليايي كه مربوط به گفتگوهاي روزمره هستند آشنا مي‌شويد. براي راحتي شما، عبارات را بر حسب موضوع دسته بندي كرده ام.

نكات مهم

 • در بخش‌هاي خاصي از ايتاليا احتمال دارد مردم محلي را ببينيد كه مي‌توانند انگليسي صحبت كنند. مانند شهرهاي رم و ونيز، با توسعه صنعت گردشگري در اين شهرها يادگيري زبان انگليسي براي مردم ضروري شده است.
 • اما اگر قصد داريد از شهرهاي بزرگ خارج شويد بايد ايتاليايي صحبت كنيد! در شهرهاي كوچكتر، بسياري از مردم انگليسي صحبت نمي‌كنند يا خيلي كم انگليسي مي‌دانند، بنابراين بايد حداقل كمي ايتاليايي بلد باشيد.
 • عبارت‌هاي كاربردي اين مقاله مي‌توانند به شما كمك كنند كه تجربه‌هاي لذت بخش‌تري در سفر خود داشته باشيد.

 

 • يادگيري ايتاليايي در كشور ايتاليا شانس آشنايي با فرهنگ و تاريخ آن كشور را به شما مي‌دهد.
 • لازم نيست كاملا مسلط باشيد. يادگيري چند عبارت كليدي و داشتن اعتماد به نفس، براي شروع كافي است.
 • شايد يادگيري اين عبارت‌ها شما را به يادگيري زبان ايتاليايي علاقه‌مند كند.
 • توجه: تلفظ هرعبارت تقريبي است. در تلفظ ايتاليايي موارد خاصي (مانند صداهاي دوگانه) وجود دارند كه در انگليسي ديده نمي‌شوند.

حتما بخوانيد: آشنايي با سه كتاب معتبر آموزش زبان ايتاليايي ۲۰۱۷-۲۰۱۸

سلام و احوالپرسي

 1. Salve!(sal-vay) / سلام
 2. Salve come va? (sal-vay ko-may va) / سلام حال شما چطور است؟
 3. Buongiorno (bu-on jour-no) / صبح بخير
 4. Buon pomeriggio (bu-on po-mer eej-jio) / بعداز ظهر بخير
 5. Buonasera (bu-on-a-say-ra) / عصر بخير
 6. Buonanotte (bu-ona-not-tay) / شب بخير
 7. Grazie mille (gra-tsee mee-lay) / خيلي ممنونم
 8. Grazie Alei (gra-tsee alay) / من هم از شما ممنونم
 9. Arrivederci alla prossima / خدانگهدار بعدا همديگر را خواهيم ديد
 10. Bella gionata oggi vero? / امروز هوا خيلي خوب است؟
 11. Mi chiamo… (mee kee-amo) / اسم من… است
 12. Sono Americano/canadese/inglese / من آمريكاي/ كانادايي/ انگليسي هستم
 13. Lei di dov’e? (lay dee do-vay?) / شما اهل كجا هستيد؟
 14. Piacere (pee-a-chay-ray) / از ديدن شما خوشبختم
 15. Mi sto divertendo molto / اوقات خوشي در اينجا دارم

 “متوجه نمي شوم!”

به عنوان يك مبتدي، احتمالا گاهي دچار سردرگمي خواهيد شد. نگران نباشيد اين يك بخش كاملا طبيعي از روند يادگيري يك زبان خارجي است، با گذشت زمان مشكل شما حل خواهد شد. آنچه اهميت دارد اين است كه بدانيد در چنين شرايطي چه واكنشي نشان دهيد. در اين قسمت عبارت‌هاي مربوط به اين موقعيت را بررسي مي كنيم.

 1. Mi scusi, non capiso (mee scoo-see non ka-pee-sko) / متوجه نمي‌شوم!
 2. Non parlo italiano molto bene / من زياد ايتاليايي بلد نيستم (non par-lo ital ee-ah-no mol-to beh-nay)
 3. Potrebbe ripetere, per favore? / اگر امكان دارد مجددا تكرار كنيد (po-tre-bay re-peh-the-reh per fa-vawr-ay?)
 4. Potrebbe scrivermelo? / اگر امكان دارد اين جمله را براي من يادداشت كنيد (po-tre-bay skree-ver-may-lo?)
 5. غير مجاز مي باشدa vuale dire?(ko-sa vu-ol-ay dee-ray?) / اين يعني چه؟
 6. نكته:
 • (غير مجاز مي باشدa vuol dire questo/quello) به معني ” اين يعني چه؟” براي اشاره به يك نوشته بكار مي رود.

براي اشاره به جمله‌هاي زباني از عبارت ( غير مجاز مي باشدa vuole dire?) به معني ” منظور شما چيست؟” استفاده ‌مي‌شود.

 1. Parla inglese? (par-la een-glay-say?) / آيا شما انگليسي صحبت مي‌كنيد؟
 2. Mi scusi (mee skoo-see) / معذرت مي خواهم
 3. Non lo so (non lo so)/ نمي‌دانم
 4. Va bene (va be-nay)/ بسيار خوب
 5. Non import (non eem-por-ta)/ مهم نيست

حتما بخوانيد: ليست ۱۵۰ كلمه و جمله پركاربرد زبان ايتاليايي بهمراه ترجمه فارسي

اعداد

براي سفارش نوشيدني‌ها، پرداخت قبوض و يا خريد بليط قطار، بايد با اعداد در زبان ايتاليايي آشنايي داشته باشيد. خبر خوب اين است كه اعداد در ايتاليايي بسيار منطقي و ساده هستند. كافي است كه شما اعداد ۱-۲۰ را ياد بگيريد، بقيه اعداد درست مانند آنها هستند!

 • uno (oo-no) – يك
 • due (doo-no) – دو
 • tre (tray)سه
 • Quattro (kwat-ro) – چهار
 • cinque (chee-kway)پنج
 • (say) sei- شش
 • (say-tay) sette– هفت
 • (ot-to) otto – هشت
 • nove (no-vay)- نه
 • (dee-ay-chee) dieci- ده
 • (oon-dee-chee) undici – يازده
 • Dodici (do-dee-chee) – دوازده
 • Tredici (tray-dee-chee) – سيزده
 • Quattordici (kwa-dee-chee) – چهارده
 • Quindici (kween-dee-chee) – پانزده
 • Sedici (say-dee-chee) – شانزده
 • Diciassette (dee-chee-a-set-ray) – هفده
 • Diciotto (dee-chee-ot-to) – هجده
 • Diciannove (dee-chee-no-vay) – نوزده
 • Venti (ven-tee) – بيست
 • Ventuno (ven-too-no)- بيست و يك
 • Ventidue (ven-tee-doo-ay) – بيست و دو
 • Trenta (tren-ta) – سي
 • Quaranta (kwa-ran-ta) – چهل
 • Cinquanta (cheen-kwan-ta) – پنجاه
 • Sessanta (ses-san-ta) – شصت
 • Settanta (se-ten-ta)- هفتاد
 • Ottanta (o-tan-ta) – هشتاد
 • Novanta (no-van-ta) – نود
 • Cento (chen-to)- صد
 • Duecentocinquanta–دويست و پنجاه (doo-ay-chen-to-cheen-kwan-ta)
 • Cinquecento (cheen-kway-chen-to) – پانصد
 • settecento ottantatré – هفتصد و هشتاد و سه (set-tay-chen-to ot-tan-ta-tray)
 • mille (mee-lay) – هزار

اين مطلب را بصورت PDF دانلود كنيد!

رستوران رفتن

مسلما يكي از دلايل انگيزشي براي يادگيري زبان ايتاليايي، امتحان غذاهاي آن كشور است!

غذا‌هاي ايتاليايي در جهان معروف هستند! عبارات زير به شما كمك مي‌كنند تا بتوانيد برخي از اين غذاهاي خوشمزه را امتحان كنيد:

 1. Un tavolo per uno / due, per favore / يك ميز يك/ دو نفره لطفا (oon ta-vo-lo per oo-no / doo-ay, per fa-v-ray?)
 2. Siete già aperti? / هنوز رستوران باز هست؟ (see-et-ay jee-ah a-per-tee?)
 3. Possiamo aspettare (per un tavolo)? / آيا امكان دارد منتظر ميز خالي بمانيم؟ (poss-ee-amo as-pett-ah-ray per oon ta-va-lo?)
 4. Possiamo sederci laggiù? / آيا امكان دارد آنجا بنشينيم؟ (poss-ee-amo se-der-chee la-jee-oo)
 5. Mi scusi! – Excuse me (mee skoo-see) / ببخشيد (براي صدا كردن پيشخدمت)
 6. غير مجاز مي باشدa mi consiglia? (ko-sa mee kon-sihl-ya?) / چه چيزي مي‌خواستيد؟
 7. Qual è la specialità della casa? /غذاي محبوب رستوران شما چيست؟ (Kwal e la spe-chee-a-lee-tay de-la ka-sa?)
 8. غير مجاز مي باشد’è questo (ko-say kwes-to?) / اين چيست؟
 9. Mi farebbe un assortimento dei piatti migliorie? / لطفا چند تا از بهترين غذاهايتان را براي من بياوريد! (mee fa-ray-bay un a-sor-tee-men-to day pee-a-tee mil-yor-ee?)
 10. Faccia Lei! / Lascio decidere a Lei. / بستگي به انتخاب شما دارد (fach-ee-a lay las-chee-o de-chee-day-ray a lay)
 11. Il conto, per favore (il kon-to, per fa-vor-ay) / صورت حساب لطفا!
 12. Potrei avere il menu, per favore? / منو لطفا؟ (pot-ray a-vay-ray eel me-noo, per fa-vo-ray?)

حتما بخوانيد: ۱۰۰ درس رايگان آموزش مكالمه زبان ايتاليايي (مشابه پيمزلر + pdf)

حمل و نقل

اگر در حال برنامه ريزي براي سفر به ايتاليا هستيد، احتمالا به حمل و نقل عمومي نياز خواهيد داشت. اين عبارت‌ها به شما در خريد بليط و پيدا كردن مقصد مورد نظر كمك خواهند كرد.

 1. Vorrei andare a _ (vo-ray an-da-ray a _) / مي‌خواهم به … بروم.
 2. A che ora parte il prossimo treno/autobus per ___? / اتوبوس يا قطار بعدي چه ساعتي حركت مي‌كند؟ (a kay oh-ra par-tay eel pros-see-mo tray-no / auw-to-boos per _?)
 3. Quanto غير مجاز مي باشدta? (kwan-to غير مجاز مي باشد-ta?) / چقدر مي‌شود؟
 4. ۱ biglietto / 2 biglietti (per ___, per favore –/ ۱ /۲ بليط براي … لطفا (oon bil-yeto / doo-ah bil-yetti per _, per fa-vo-ray)
 5. Quanto dura il viaggio? (kwan-to doo-ra eel vi-ahj-o) / چقدر طول مي‌كشد؟
 6. Dove devo andare adesso? / الآن بايد كجا بروم؟ (do-vay day-vo an-da-ray a-day-sso?)
 7. Quando parte? (kwan-do par-tay?) / چه زماني حركت مي‌كند؟
 8. Che ore sono (adesso)? (kay ora so-no a-day-sso?) / الآن ساعت چند است؟
 9. Questo treno/autobus ferma a ___?/ آيا اتوبوس يا قطار در ايستگاه … مي‌ايستد؟ (kwes-to tray-no / auw-to-boos fer-ma a _?)
 10. Mi scusi, è qui ___? / ببخشيدآيا اين قطار/اتوبوس به … مي‌رود؟ (mee skoo-see, ee kwee _?)/
 11. Dove si trova ___ sulla carta? / … روي نقشه كجاست؟ (do-vay see tro-va _ soo-la kar-ta?)

پرسيدن آدرس

پيدا كردن مكان‌هاي جديد هيجان انگيز است، اما اگر احساس كنيد گم شده‌ايد مي‌تواند نااميد كننده باشد. نگران نباشيد، با يادگيري عبارات زير مي‌توانيد درباره جهت ها و آدرس‌ها سوال كنيد.

 1. Mi scusi, posso farle una domanda? / ببخشيد آيا مي‌توانم از شما سوالي بپرسم؟ (mee skoo-si, posso far-lay oo-na do-man-da?)
 2. Vorrei andare a ___ (vo-ray an-da-ray a _) /مي‌خواهم به … بروم
 3. Vorrei andare qui (vo-ray an-da-ray kwee) /مي‌خواهم به اينجا بروم (اشاره به نقشه)
 4. Mi sono perso / Mi sono persa / من گم شده‌ام (mee so-no per-so / mee so-no per-sa)
 5. Come posso arrivarci? / چطور مي‌توانم به … بروم؟ (ko-mo pos-so a-rree-var-chee?)
 6. È di qua? (ay dee kwa?) / آيا … از اين سمت است؟ (آيا من درست مي‌روم؟)
 7. Potrebbe indicarmelo sulla carta?? / آيا امكان دارد … را روي نقشه به من نشان دهيد؟ (po-tray-bay een-di-kar-may-lo soo-la kar-ta?)
 8. Dov’è ___? (do-vay _?) / … كجاست؟

اين مطلب را بصورت PDF دانلود كنيد!

خريد كردن

احتمالا شما از سوپرماركت‌ها، فروشگاه‌ها يا مزرعه‌ها خريد خواهيد كرد. براي اين كار بايد سوالهاي خاصي را مطرح كنيد.

 1. Mi piace questo (mee pee-a-chay kwes-to) /اين را مي‌خواهم
 2. Quanto غير مجاز مي باشدta questo? (kwan-to غير مجاز مي باشد-ta kwes-to?) / اين چقدر مي‌شود؟
 3. Se li compro entrambi? /اگر همه را با هم بخرم چطور؟ (راهي براي تخفيف گرفتن) (see lee com-pro en-tram-bee?)
 4. troppo caro per me(ay troh-poh ca-roh per may) / اين براي من خيلي گران است
 5. Può farmi uno sconto?? / امكان دارد به من تخفيف دهيد؟ (poo-o far-mee oo-no skon-to)
 6. Cerco una ___ (cher-ko oo-na _) / من دنبال يك … مي‌گردم
 7. Sto solo guardando (Sto so-lo gwar-dan-do) / فقط دارم نگاه مي‌كنم
 8. Grazie, continuo a guardare / يك نگاهي مي‌كنم و برمي‌گردم (gra-tsee, kon-tee-noo-o a gwar-da-ray)
 9. Un attimo (oon attee-mo) / يك لحظه لطفا
 10. Sì, grazie (see, gra-tsee) / بله لطفا
 11. No, grazie (no, gra-tsee) / نه ممنون

موقعيت‌هاي اورژانسي

اميدوارم هرگز به عبارت‌هاي اين بخش نياز پيدا نكنيد! با اين وجود، دانستن واژگان مرتبط با اورژانس‌هاي پزشكي ممكن است ضروري باشد.

 1. Può aiutarmi, per favore? / لطفا به من كمك كنيد؟ (poo-o ay-oo-tar-mee, per fa-vo-ray?)
 2. Devo andare da un medico / بايد با يك پزشك صحبت كنم (de-vo an-day-ray da oon me-dee-ko)
 3. Non mi sento bene / حال خوبي ندارم (non mee sen-to bay-nay)
 4. Non si sente bene / حال او خوب نيست (non see sen-tay bay-nay)
 5. C’è un ospedale da queste parti? / آيا در نزديكي اينجا بيمارستاني وجود دارد؟ (chay oon os-pay-da-lay da kwes-tay par-tee)
 6. Mi porti in ospedale, per favore / من را به بيمارستان برسانيد لطفا (رو به راننده تاكسي) (mee por-tee in os-pay-da-lay, per fa-vo-ray)
 7. Mi fa male qui / اين قسمت درد مي‌كند (mee fa ma-lay kwee)
 8. Ho bisogno di medicine / دارو لازم دارم (o bi-son-yo dee me-dee-cee-nay)

پيدا كردن مكان‌هاي خاص

در اينجا به عبارت‌هايي مي پردازيم كه احتمالا در طول سفر بكار شما مي آيند. مردم محلي معمولا درباره رستوران‌ها يا كافه‌هاي مورد علاقه خود به مسافران اطلاعاتي مي‌دهند اما شما بايد بدانيد كه چطور درباره آنها پرس و جو كنيد.

 1. Mi scusi, ma / ببخشيد كه مزاحم شما شدم اما… (mee skoo-see ma)
 2. Posso farle una domanda? / آيا امكان دارد از شما سوالي بپرسم؟ (posso far-lay oo-na do-man-da?)
 3. Cerco un posto qui in zona dove si mangi bene / دنبال يك رستوران يا غذاي خوب مي‌گردم (cher-ko oon pos-to kwee in zo-na do-vay see man-gee bay-nay)
 4. Cerco un bar carino qui in zona / دنبال يك كافه خوب در اين نزديكي مي‌گردم (cher-ko oon bar kar-ee-no kwee in zo-na)
 5. Ne conosce qualcuno? / كسي را در اين نزديكي مي‌شناسيد كه…؟ (nay kon-os-chay kwal-koo-no?)
 6. C’è qualche posto interessante da visitare qui in zona? / آيا در اين منطقه جاي ديدني وجود دارد؟ (chay qual-kay pos-to in-ter-es-san-tay da vee-see-ta-ray kwee in zo-na?)
 7. Grazie comunque / به هر حال از كمك شما ممنونم (grat-see ko-moon-kway)

اين مطلب را بصورت PDF دانلود كنيد!

منبع

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.