پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

ضمائر تركيبي در دستور زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

ضماير در گرامر زبان ايتاليايي

۵,۵۷۰ بازديد

ضماير در گرامر زبان ايتاليايي

ضمائر فاعلي
I PRONOMI SOGGETTI

PRONOME ضمير
io من
tu تو
lei او دختر
lui او پسر
Lei او احترامي (شما در فارسي)
noi ما
voi شما
loro آنها

در زبان ايتاليايي اگر بخواهيم شخصي را محترمانه خطاب كنيم، ميتوانيم از ضمير Lei استفاده كنيم. براي اشتباه نشدن با ضمير او كه به دختر اشاره دارد هميشه L را با حرف بزرگ مينويسند.