جمعه ۱۹ فروردین ۰۱

حروف تعريف معيين براي اسمهاي مفرد و جمع در گرامر ايتاليايي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

حروف تعريف معيين براي اسمهاي مفرد و جمع در گرامر ايتاليايي

۵,۰۸۵ بازديد

حروف تعريف معيين براي اسمهاي مفرد و جمع در گرامر ايتاليايي

حروف تعريف معيين براي اسمهاي مفرد:
ARTICOLI DETERMINATIVI AL SINGOLARE

حرف تعريف واژه اي است كه قبل از اسم مي آيد و به جنسيت و تعداد آن دلالت دارد. كليه اسمها در زبان ايتاليايي داراي جنسيت مذكر يا مونث هستند. براي اسمهاي مفرد يا جمع همچنين مذكر يا مونث، حرف تعريف مختص خود استفاده ميشود.

 

انواع حروف تعريف مفرد
Il La L'
Lo

 

IL
براي اسمهاي مذكر كه با حروف بي صدا شروع مي شوند از حرف تعريف IL استفاده ميكنيم. همانطور كه مشاهده ميكنيد اسامي مذكر به حرف O ختم ميشوند.

 

MASCHILE
مذكر
ARTICOLO PAROLA معني
IL GELATO بستني
IL CUOCO آشپز
IL NUMERO شماره
IL FORMAGGIO پنير
IL GIORNO روز
IL BOSCO جنگل
IL LIBRO كتاب

 

برخي از اسمهاي مذكر به حرف E ختم ميشوند كه نمونه اي از اين اسمها را ميبينيد.

 

MASCHILE
مذكر
ARTICOLO PAROLA معني
IL GIORNALE روزنامه
IL DENTE دندان
IL CUORE قلب
IL CAFFE' قهوه
IL DOTTORE دكتر
IL SIGNORE آقا
IL FIORE گل
IL MARE دريا
IL SALE نمك
IL PESCE ماهي
IL PANE نان
IL MESE ماه
IL LATTE شير
IL VIGILE پاسبان

 

La
براي اسمهاي مونث كه با حروف بي صدا شروع مي شوند از حرف تعريف LA استفاده ميكنيم. همينطور كه مشاهده ميكنيد اسامي مونث به حرف A ختم ميشوند.

 

FEMMINILE
مونث
ARTICOLO   معني
LA MACCHINA ماشين
LA BICICLETTA دوچرخه
LA CHIESA كليسا
LA VALIGIA چمدان
LA PASTA پاستا
LA TAVOLA ميز
LA SIGNORA خانم
LA RUBRICA دفترچه تلفن

 

برخي از اسمهاي مونث هم به حرف E ختم ميشوند كه نمونه اي از اين اسمها را ميبينيد. براي تشخيص جنسيت كلماتي كه به E ختم ميشود تنها راه، نگاه كردن در ديكشنري است.

 

FEMMINILE
مونث
ARTICOLO PAROLA معني
LA LEZIONE درس
LA CHIAVE كليد
LA CARNE گوشت
LA BASE پايه
LA NAZIONE ملت
LA COLAZIONE صبحانه
LA PELLE پوست
LA GENTE مردم
LA NOTTE شب
LA NAVE كشتي
LA CANZONE آهنگ
LA STAGIONE فصل
LA CAPITALE پايتخت
LA TELEVISIONE تلوزيون

 

نكته: كلماتي كه با پسوند ZIONE تمام ميشوند هميشه مونث هستند.
نكته: روزهاي هفته همگي مذكر هستند بجز يكشنبه.

 

L'
براي اسمهاي مذكر يا مونثي كه با حرف صدادار شروع ميشوند از حرف تعريف L' استفاده ميكنيم.

 

MASCHILE
مذكر
  FEMMINILE
مونث
ARTICOLO PAROLA معني   ARTICOLO PAROLA معني
L' OROLOGIO ساعت   L' ATTENZIONE توجه
L' ANIMALE حيوان   L' ESTATE تابستان
L' OCCHIO چشم   L' IMMIGRAZIONE مهاجرت
L' OSPEDALE بيمارستان   L' INFORMAZIONE اطلاعات
L' AMORE عشق   L' APE زنبور عسل
L' ARRIVO ورود   L' ARTE هنر
L' ORECCHIO گوش   L'    

 

Lo
براي اسامي مذكر كه با حرف Sو حرف بعدي بي صدا شروع مي شوند از LO استفاده ميكنيم. همينطور براي اسامي مذكري كه با حرف Z شروع ميشوند.

 

MASCHILE
مذكر
ARTICOLO PAROLA معني
LO STUDENTE دانش آموز پسر
LO STADIO استاديوم
LO SPAGNOLO اسپانيايي
LO SPORT ورزش
LO STATO كشور
LO SQUALO كوسه
LO STRUMENTO وسيله
LO ZIO عمو يا دايي
LO ZUCCHERO شكر
LO ZOO باغ وحش

 

اما براي اسامي مونث كه با Sو حرف بعدي بي صدا شروع مي شوند طبق روال معمول از LA استفاده ميكنيم.

 

FEMMINILE
مونث
ARTICOLO PAROLA معني
LA STUDENTESSA دانش آموز دختر
LA STAMPA چاپ
LA SPAGNOLA اسپانيايي زن
LA STRANIERA خارجي زن

 

البته هميشه اسامي مذكر به O و اسامي مونث به A ختم نمي شوند و كلماتي هم از اين قواعد استثنا هستند مثل:

 

ECCEZIONI
استثنا
ARTICOLO PAROLA معني
LA MANO دست
LA FOTO عكس
IL DIPOLOMA ديپلم
IL CINEMA سينما
IL PROBLEMA مشكل

 

كاربردهاي حرف تعريف معين در زبان ايتاليايي:
L'articolo determinativo si usa

با اسامي اشياء
Il tavolo ميز
La penna خودكار

 

با صفتها و ضميرهاي ملكي
I miei genitori والدين من
   

 

با اسامي معني
La fede ايمان
La salute سلامت

 

با رنگها و لباسها
Il cappotto پالتو
Il rosso قرمز

 

با اعضاي بدن
La mano دست
La faccia صورت

 

با اسامي روزها و ماهها
La domenica يكشنبه
Il marzo مارچ

 

با نام خانوادگي فرد
Il signor Bianchi آقاي بيانكي
La signora Gucci خانم گوچي

 

با اسامي شغلها
Lo scultore مجسمه ساز
Il muratore بنا

 

با اسامي فلزات
Il ferro آهن
L'oro طلا

 

با جهت هاي جغرافيايي
Il nord شمال
Il sud جنوب
L'est شرق
L'ovest غرب

 

با اسامي ميوه ها و حيوانات
Il cane
سگ
La mela سيب

 

با اسامي درختان
La palma نخل
Il melo درخت سيب

 

با اسامي اعياد و جشنهاي مذهبي
Il natale
كريسمس
La penteغير مجاز مي باشدte
پنته كُسته
La pasqua پاسكوا

 

با اسامي كوهها، رودها 
Il Danubio
دانوب
Le Alpi
رشته كوه آلپ
I Pirenei رشته كوه پيرنه

 

با اسامي دروس
La matematica
رياضي
La chimica
شيمي
La storia تاريخ

 

با اسامي كشورها
L'Egitto
رياضي
Il Brasile
شيمي
Il Belgio تاريخ
Il Peru پرو
Il Cile شيلي
Il Canada كانادا
L'Uruguay اروگوئه
Il Venezuela ونزوئلا
Il Giappone ژاپن
Gli stati uniti ايالات متحده

 

با اسامي برخي شهرها و استانها مثل آموزش زبان ايتاليايي
Il Piemonte پيه مونته
L'Aquila لاكويلا
L'Aia لايا
Il Pireo پيرئو
La Spezia
لاسپِزيا
Il Veneto وِنِتُ
Il Cairo قاهره
La Mecca مكه

 

با اسامي افراد معروف
Il famoso Giorgio Armani  جورجيو آرماني معروف

حروف تعريف معيين براي اسمهاي جمع:
ARTICOLI DETERMINATIVI AL PLURALE

انواع حروف تعريف جمع

Gli

Le

I

نحوه جمع بستن اسامي

Iبراي جمع بستن كلمات مذكر كه با حرف بي صدا شروع ميشوند و به حرف O ختم ميشوند، حرف اخر كلمه را از O به I تغيير ميدهيم و همچنين حرف تعريف IL را به I تغيير ميدهيم.

كلمات مذكر

حرف تعريف مفرد

حرف تعريف جمع

il gelato

i gelati

il cuoco

i cuochi

il numero

i numeri

il formaggio

i formaggio

il gusto

i gusti

در مورد كلمات مذكري كه با حرف بي صدا شروع ميشوند و به E ختم ميشوند، حرف آخر كلمه را از E به I تغيير ميدهم. 

كلمات مذكر

حرف تعريف مفرد

حرف تعريف جمع

il vigile

i vigili

il giornale

i giornali

il cuore

i cuori

il dottore

i dottori

il signore

i signori

il fiore

i fiori

il mare

i mari

il sale

i sali

il pesce

i pesci

il pane

i pani

il mese

i mesi

 

 

Le براي جمع بستن كلمات مونثي كه با حرف بي صدا شروع ميشوند و به حرف A ختم ميشوند، حرف آخر كلمه را از A به E تغيير ميدهيم و همچنين حرف تعريف LA را به LE تغيير ميدهيم.

كلمات مونث

حرف تعريف مفرد

حرف تعريف جمع

la macchina

le macchine

la bicicletta

le biciclette

la chiesa

le chiese

la valigia

le valigie

la tavola

le tavole

la casa

le case

 

 براي اسمهاي مونثي كه با حرف بي صدا شروع ميشوند و به E ختم ميشوند، حرف آخر كلمه را از E به I تغيير ميدهيم و حرف تعريف LA را به LE تغيير ميدهيم.

كلمات مونث

حرف تعريف مفرد

حرف تعريف جمع

la lezione

le lezioni

la chiave

le chiavie

la carne

le carni

la base

le basi

la nazione

le nazioni

la colazione

le colazioni

la pelle

le pelli

la parte

le parti

la notte

le notti

la canzone

le canzoni

la televisione

le televisioni

 

براي اسمهاي مونثي كه با حرف صدا دار شروع مي شوند و به E ختم ميشوند، حرف آخر كلمه را از E به I تغيير ميدهيم و حرف تعريف L’ به LE تغيير ميكند.

كلمات مونث

حرف تعريف مفرد

حرف تعريف جمع

l'attenzioni

le attenzioni

l'estate

le estati

l'immigrazione

le immigrazioni

l'informazione

le informazioni

l'ape

le api

l'arte

le arti

 

Gli براي جمع بستن كلمات مذكري كه با حرف صدادار شروع ميشوند و به حرف O يا E ختم ميشوند، حرف آخر كلمه را به I تغيير ميدهيم و حرف تعريف را از L’ به gli تغيير ميدهيم.

كلمات مذكر

حرف تعريف مفرد

حرف تعريف جمع

l'orologio

gli orologi

l'occhio

gli occhi

l'arrivo

gli arrivi

l'orecchio

gli orecchi

همينطور اگر كلمه به E ختم شود باز هم از همين رويه استفاده ميكنيم

كلمات مذكر

حرف تعريف مفرد

حرف تعريف جمع

l'ospedale

gli ospedali

l'animale

gli animali

l'amore

gli amori

 

 

www.linguaitaliana.ir

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.