مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان ایتالیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان ایتالیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  45000 تومان!          شماره مجوز: ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

با این مجموعه استثنایی در 90 روز زبان ایتالیایی را به صورت کامل فرا بگیرید

حال ساده و حال استمراري در دستور زبان ايتاليايي

صرف افعال در زمان حال ساده :
CONIUGAZIONE AL PRESENTE

صرف افعال به دو دسته ي با قاعده و بي قاعده تقسيم ميشوند افعال با قاعده از يك جدول خاص پيروي مي كنند  كه در زير نحوه صرف را در افعال سه گانه مشاهده ميكنيد.

 

 


قانون نحوه صرف افعال سه گانه:

همانطور كه ميدانيد افعال در ايتاليايي سه شكل دارند يعني بر اساس سه حرف آخرشان به سه دسته قابل تفكيك هستند. در زير ميبينيد كه بخش آخر فعلها با توجه به جدول زير تغيير ميكند.

 

PRONOME ARE ERE IRE
IO O O O
TU I I I
LEI / LUI A E E
NOI IAMO IAMO IAMO
VOI ATE ETE ITE
LORO ANO ONO ONO

 

چند نمونه از صرف افعال با قاعده:
I VERBI REGOLARI

PRONOME PARARE VEDERE SENTIRE
IO PARLO VEDO SENTO
TU PARLI VEDI SENTI
LEI / LUI PARLA VEDE SENTE
NOI PARLIAMO VEDIAMO SENTIAMO
VOI PARLATE VEDETE SENTITE
LORO PARLANO VEDONO SENTONO

 

چند نمونه از صرف افعال بي قاعده:
I VERBI REGOLARI

افعال بي قاعده داراي كمي شباهت به همديگر هستند و بايد آنها را حفظ نمود.

 

VOLERE
خواستن
POTERE
توانستن
ANDARE
رفتن
FARE
انجام دادن
VOGLIO POSSO VADO FACCIO
VUOI POUI VAI FAI
VUOLE PUÒ VA FA
VOGLIAMO POSSIAMO ANDIAMO FACCIAMO
VOLETE POTETE ANDATE FATE
VOGLIONO POSSONO VANNO FANNO

 

SALIRE
سوارشدن
DOVERE
بايستن
DIRE
گفتن
SAPERE
دانستن
SALGO DEVO DICO SO
SALI DEVI DICI SAI
SALE DEVE DICE SA
SALIAMO DOBBIAMO DICIAMO SAPPIAMO
SALITE DOVETE DITE SAPETE
SALGONO DEVONO DICONO SANNO

 

نمونه اي ديگر از افعال بي قاعده كه داراي قاعده ي خاص خود ميباشند.

USCIRE
خارج شدن
CAPIRE
فهميدن
INSERIRE
وارد كردن
FINIRE
تمام كردن
ESCO CAPISCO INSERISCO FINISCO
ESCI CAPISCI INSERISCI FINISCI
ESCE CAPICSE INSERISCE FINISCE
USCIAMO CAPIAMO INSERIAMO FINIAMO
USCITE CAPITE INSERITE FINITE
ESCONO CAPISCONO INSERISCONO FINISCONO

 

فعلهاي زير مانندفعل CAPIREصرف مي شوند.

PULIRE تميز كردن   PREFERIRE
ترجيح دادن   SPEDIRE
فرستادن   DIGERIRE
هضم كردن
DIMAGRIRE لاغر شدن   غير مجاز مي باشدTRUIRE ساختن   FORNIRE فراهم كردن   INFLUIRE تاثير گذاشتن
PUNIRE تنبيه كردن   TOSSIRE سرفه كردن   INGRANDIRE بزرگ كردن   ARROSSIRE سرخ شدن
TRADIRE خيانت كردن   IMPAZZIRE ديوانه شدن   STARNUTIRE عطسه كردن   GRADIRE با احترام پذيرفتن
DIMINUIRE كم كردن   GUARIRE معالجه كردن   REAGIRE واكنش دادن   SPARIRE محو شدن
OBBEDIRE اطاعت كردن   CONDIRE ادويه زدن            

حال استمراري:
GERUNDIO

براي ساخت حال استمراري بايد "اسم مصدر" را از فعل بسازيم كه در مورد افعال سه گانه به روش زير عمل ميكنيم.

اسم مصدر
GERUNDIO
ARE > ANDO   ERE > ENDO   IRE > ENDO
ANDARE ANDANDO   AVERE AVENDO   FINIRE FINENDO
CANTARE CANTANDO   RIMANERE RIMANENDO   SERVIRE SERVENDO
DARE DANDO   CHIUDERE CHIUDENDO   APRIRE APRENDO
GIOCARE GIOCANDO   VEDERE VEDENDO   SENTIRE SENTENDO
PARLARE PARLANDO   SAPERE SAPENDO   CAPIRE CAPENDO

 

براي ساختن حال استمراري بايد "اسم مصدر" را با فعل STARE صرف كنيم.

مثال

GERUNDIO PRESENTE PARLARE
حال استمراري صحبت كردن
STARE GERUNDIO بودن اسم مصدر
STO PARLANDO هستم در حال صحبت
STAI PARLANDO هستي در حال صحبت
STA PARLANDO هست در حال صحبت
STIAMO PARLANDO هستيم در حال صحبت
STATE PARLANDO هستيد در حال صحبت
STANNO PARLANDO هستند در حال صحبت

 

GERUNDIO PRESENTE VEDERE
حال استمراري ديدن
STARE GERUNDIO بودن اسم مصدر
STO VEDENDO هستم در حال ديدن
STAI VEDENDO هستي در حال ديدن
STA VEDENDO هست در حال ديدن
STIAMO VEDENDO هستيم در حال ديدن
STATE VEDENDO هستيد در حال ديدن
STANNO VEDENDO هستند در حال ديدن

 آموزش زبان ايتاليايي

GERUNDIO PRESENTE SENTIRE
حال استمراري شنيدن
STARE GERUNDIO بودن اسم مصدر
STO SENTENDO هستم در حال شنيدن
STAI SENTENDO هستي در حال شنيدن
STA SENTENDO هست در حال شنيدن
STIAMO SENTENDO هستيم در حال شنيدن
STATE SENTENDO هستيد در حال شنيدن
STANNO SENTENDO هستند در حال شنيدن

www.linguaitaliana.ir

 


برچسب‌ها: ،


۱۲:۰۰:۰۰ | نويسنده : ايتاليايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :