مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان ایتالیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان ایتالیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

قيد و صفت در گرامر زبان ايتاليايي

قيدها با افزودن MENTE به صفت در حالت مونث بدست مي آيند.

صفت
AGGETTIVO
قيد
AVVERBIO
NUOVA NUOVAMENTE
LENTA LENTAMENTE
STRETTA STRETTAMENTE

 

صفت
AGGETTIVIO

AGGETTIVO
LENTO
VELOCE
GRASSO
MAGRO
PIENO
VUOTO
PRESTO
TARDI
LUMINOSO
BUIO
صفت
يواش
سريع
چاق
لاغر
كامل/پر
خالي
زود
دير
نوراني
تاريك
 
AGGETTIVO
BUONO
CATTIVO
CALDO
FREDDO
LEGGERO
PESANTE
NUOVO
VECCHIO
LARGO
STRETTO
صفت
خوب
بد
گرم
سرد
سبك
سنگين
نو
كهنه
گشاد
باريك
 
AGGETTIVO
MOLTO
MOLTISSIMO
TROPPO
PIÙ DEL
POCO
MOLTO POCO
TROPPO POCO
MENO
ABBASTANZA
ASSAI
صفت
خيلي
خيلي زياد
بيش از حد
بيشتر از
كم
خيلي كم
بيش از حد كم
كمتر
كافي
بسيار

 

در زير مشاهده ميكنيد كه يك صفت ميتواند به چهار حالت تغيير شكل يابد (مفرد يا جمع، مذكر يا مونث)

صفتهايي كه به حرف O ختم ميشوند، ميتوانند به چهار حالت زير تغيير يابند.

مفرد جمع
مذكر مونث مذكر مونث
FAMOSO FAMOSA FAMOSI FAMOSE

صفتهايي كه به حرف E ختم ميشوند فقط دو حالت دارند (مفرد و جمع)

مفرد جمع
PESANTE PESANTI

صفتهاي توصيفي بعد از اسم مي آيند و درجنسيت و عدد با آن اسم مطابقت دارند.

مفرد جمع
IL GATTO NERO I GATTI NERI
LA GATTA NERA LE GATTE NERE
IL RAGAZZO CATTIVO I RAGAZZI CATTIVI
LA RAGAZZA BRAVA LE RAGAZZE BRAVE

صفتهاي زير اگر قبل از اسم قرار گيرند، به صورت خلاصه شده ميآيند:
nessuno, buono, grande

Un gran casino! يك به هم ريختگي بزرگ!
Lui ha un buon rapporto con me. او يك رابطه خوب با من دارد.
Il bel paese كشور زيبا
Nessun uomo هيچ آدمي

صفت Bello وقتي قبل از اسم ميايد مانند حروف تعريف معيين تغيير شكل ميدهد.

Il bel paese كشور قشنگ
Una bella casa يك خانه ي زيبا
Un bell'appartamento يك آپارتمان قشنگ

صفتهاي ملكي:
AGGETTIVI POSSESSIVI

نشان دهنده مالكيت مي باشند كه به دو دسته مذكر و مونث تقسيم ميشوند. يكي براي كلمات مونث و يكي براي كلمات مذكر.

مذكر
MASCHILE
مونث
FEMMINILE
معني
MIO MIA مال من
TUO TUA مال تو
SUO SUA مال او
NOSTRO NOSTRA مال ما
VOSTRO VOSTRA مال شما
LORO LORO مال آنها

 

توجه: در استفاده از ضماير ملكي ما كاري به گوينده نداريم بلكه اسم مورد نظر براي ما مهم است كه اگر اسم مذكر باشد از ضمير ملكي مذكر و اگر مونث باشد از ضمير ملكي مونث استفاده ميكنيم.

IL MIO LIBRO كتاب من
LA MIA PENNA مداد من
LA TUA CASA خانه ي تو
IL NOSTRO VASO گلدان ما
LA VOSTRA BAMBINA بچه(دختر) شما

 

براي جمع بستن ضماير ملكي:

MASCHILE   FEMMINILE
SINGOLARE PLURALE   SINGOLARE PLURALE
MIO MIEI   MIA MIE
TUO TUOI   TUA TUE
SUO SUOI   SUA SUE
NOSTRO NOSTRI   NOSTRA NOSTRE
VOSTRO VOSTRI   VOSTRA VOSTRE
LORO LORO   LORO LORO

در هنگام استفاده از ضماير ملكي براي اعضاي خانواده مثل PADRE - MADRE - SORELLA - FRATELLO - NONNA - MARITO - MOGLIE از حرف تعريف معيين IL,LA استفاده نميشود مثلا جمله IL MIO PADRE غلط است.

اما اگر بخواهيم جمع ببنديم حتما بايد حرف تعريف جمع استفاده شود.

I MIEI GENITORI والدين من
I TUOI CUGINI پسر عموهاي تو

در مورد ضمير ملكي LORO در حالت مفرد و جمع حرف تعريف معيين بايد استفاده شود.

IL LORO PADRE پدر آنها
IL LORO FRATELLO برادر آنها

صفت برتر، صفت برترين
Superlativo, Superlativo assoluto

براي ساخت صفت عالي، ابتدا حرف صدادار را از آخر صفت حذف ميكنيم و سپس پسوند issimo را به صفت اضافه ميكنيم

 

صفت معني   صفت عالي معني
BELLO زيبا BELLISSIMO خيلي زيبا
MOLTO خيلي MOLTISSIMO خيلي زياد
POCO كم POCHISSIMO خيلي كم
BRUTTO زشت BRUTTISSIMO خيلي زشت
MALE بد MALISSIMO خيلي بد

 

Lei è bella. او زيبا است.
Lei è bellissima. او خيلي زيبا است.

 

صفت برتر (Superlativo)
براي ساخت صفت برتر از più … di استفاده ميشود.


مثال:

Paolo è più alto di alessandro. پائلو از الساندرو بلندتر است.
Sara è più magra di Chiara سارا از كيارا لاغرتر است.

صفت مطلق(Superlativo assoluto)
براي ساخت صفت مطلق از il più يا la più استفاده ميشود.

 

Paolo è il più alto. پائلو بلندترين است.
Sara è la più magra di tutte le altre ragazze. سارا لاغرترين دختر بين همه ي دختران است.

 

 

 

قيد
AVVERBIO

قيدها با افزودن MENTE به صفت در حالت مونث بدست مي آيند.

صفت
AGGETTIVO
قيد
AVVERBIO
NUOVA NUOVAMENTE
LENTA LENTAMENTE
STRETTA STRETTAMENTE

 

معمولا در صفتهايي كه به حرف E ختم ميشوند براي ساختن قيد كافيست حرف E را حذف كرده و MENTE به صفت اضافه كنيم.آموزش زبان ايتاليايي

صفت
AGGETTIVO
قيد
AVVERBIO
ESEMPLARE ESEMPLARMENTE
GENTILE GENTILMENTE
SPECIALE SPECIALMENTE
VELOCE VELOCEMENTE

قيد زمان

قيد
AVVERBIO
معني
STAMATTINA امروز صبح
STASERA امشب
OGGI امروز
DOMANI فردا
IERI ديروز
ALTRO IERI پريروز
DUE GIORNI FA دو روز پيش
SETTIMANA SCORSA هفته پيش
MESE SCORSO ماه پيش
ANNO SCORSO سال پيش
DUE ANNI FA دو سال پيش

 

 


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : ايتاليايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :