مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان ایتالیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان ایتالیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

حالت التزامي, حالت امري , حالت شرطي و حالت مجهول

حالت التزامي
Modo Congiuntivo

در حالت التزامي، گوينده خود را ملزم به انجام كاري ميداند و يا ديگران را ملزم به انجام كاري ميكند.

افعال كمكي در حالت التزامي به صورت زير صرف ميشوند.

 

ESSERE
IO SIA
TU SIA
LEI / LUI SIA
NOI SIAMO
VOI SIATE
LORO SIANO
معني
باشم
باشي
باشد
باشيم
باشيد
باشند
 
AVERE
IO ABBIA
TU ABBIA
LEI / LUI ABBIA
NOI ABBIAMO
VOI ABBIATE
LORO ABBIANO
معني
داشته باشم
داشته باشي
داشته باشد
داشته باشيم
داشته باشيد
داشته باشند

 

مثال:

 

Penso che sia abbastanza grande. فكر ميكنم كه به اندازه كافي بزرگ باشه.
Penso che tu abbia ragione. فكر ميكنم كه تو حق داشته باشي

 

پسوند افعال سه گانه در حالت التزامي به صورت زير تغيير ميكند:

 

PRONOME ARE ERE IRE
IO I A A
TU I A A
LEI / LUI I A A
NOI IAMO IAMO IAMO
VOI IATE IATE IATE
LORO INO ANO ANO

 

مثال:

 

PRONOME PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLI LEGGA SENTA
TU PARLI LEGGA SENTA
LEI / LUI PARLI LEGGA SENTA
NOI PARLIAMO LEGGIAMO SENTIAMO
VOI PARLIATE LEGGIATE SENTIATE
LORO PARLINO LEGGANO SENTANO

 

كاربرد حالت التزامي در جمله:

 

Credo che Carla abiti qui. اعتقاد دارم كه كارلا اينجا زندگي كنه.
Mi sembra che Marco venga subito. به نظرم ميايد كه ماركو زود بياد.
Suppongo che loro arrivino tardi. فرض ميكنم كه آنها دير برسند.
Penso che tu abbia ragione. فكر كنم كه تو حق داشته باشي.

 

معمولا يكي افعال زير قبل از حالت التزامي استفاده ميشود.
Credere-Sembrare-Supporre-Pensare

Imperativo
حالت امري

حالت امري در برخي از افعال بي قاعده به صورت زير ميباشد

INFINITO IMPERATIVO معني
ANDARE برو
FARE بكن
DIRE بگو
DARE بده
STARE STÀ باش

 

حالت شرطي
Modo Condizionale

 

افعال كمكي در حالت شرطي به صورت زير صرف ميشوند.

ESSERE معني   AVERE معني
IO SAREI هستم   IO AVREI دارم
TU SARESTI هستي   TU AVRESTI داري
LEI / LUI SAREBBE هست   LEI / LUI AVREBBE دارد
NOI SAREMMO هستيم   NOI AVREMMO داريم
VOI SARESTE هستيد   VOI AVRESTE داريد
LORO SAREBBERO هستند   LORO AVREBBERO دارند

 

مثال:

پسوند افعال سه گانه در حالت شرطي به صورت زير تغيير ميكند:

PRONOME ARE ERE IRE
IO EREI EREI IREI
TU ERESTI ERESTI IRESTI
LEI / LUI EREBBE EREBBE IREBBE
NOI EREMMO EREMMO IREMMO
VOI ERESTE ERESTE IRESTE
LORO EREBBERO EREBBERO IREBBERO

مثال:

PRONOME PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLEREI LEGGEREI SENTIREI
TU PARLERESTI LEGGERESTI SENTIRESTI
LEI / LUI PARLEREBBE LEGGEREBBE SENTIREBBE
NOI PARLEREMMO LEGGEREMMO SENTIREMMO
VOI PARLERESTE LEGGERESTE SENTIRESTE
LORO PARLEREBBERO LEGGEREBBERO SENTIREBBERO

 

حالت شرطي در موارد زير كاربرد دارد


زماني كه ميخواهيم خواسته اي را با حالت مودبانه بيان كنيم

Vorrei un cappuccino.   Mi daresti una matita?
يك كاپوچينو ميخواهم لطفا   يك مداد به من ميدهي لطفا

 

بيان يك آرزو كه كم و بيش دست يافتني است

Mi piacerebbe visitare la Cina (chissà, forse un giorno lo farò)
علاقمندم از چين بازديد كنم (كي ميدونه، شايد يه روز اينكار رو انجام بدهم)
 
Resterei volentieri con voi (ma non dipende da me e devo andare a casa)
با كمال ميل ميمانم با شما (اما به من بستگي ندارد بايد بروم به خانه)

 

بيان شك و ترديد در فعل گفتن

Direi che questa è una brutta situazione!
ميگم (به نظرم) كه شرايط بديه
 
Una غير مجاز مي باشدa davvero inaspettata, direi.
يك چيز غير منتظره، به نظرم

 

حالت شرطي روزنامه نگاري كه در اين حالت بايد منبع خبر موثق باشد

Le persone con il naso a punta avrebbero un carattere deciso (secondo gli esperti di fisiognomica)
افرادي با بيني تيز شخصيت قاطعي دارند (طبق متخصصين سيماشناسي)
 
La Juventus starebbe progettando di comprare un giocatore brasiliano (secondo il giornale)
يوونتوس در حال برنامه ريزي براي خريد يك بازيكن برزيلي است (طبق روزنامه)
 

 

حالت شرطي در فعلهاي توانستن و بايستن براي بيان شك و ترديد شخصي

Quel film potrebbe essere bello (Perché no? È possibile)
آن فيلم ممكنه قشنگ باشه.
 
Quel film dovrebbe essere bello (È logico pensarlo. Si tratta di un film famoso!)
آن فيلم احتمالا بايد قشنگ باشه(Frase ipotetica) حالت شرطي در عبارتهاي فرضي

Se avessi tempo andrei al mare
  Avendo tempo andrei al mare
اگر وقت داشته باشم با كمال ميل به دريا ميروم.   در صورت داشتن وقت با كمال ميل به دريا ميروم

حالت مجهول در حال

حالت غير شخصي
Forma Passiva

افعال غير شخصي يا وجه غير شخصي معادلي در فارسي ندارد و محدود به زبان هاي مشتق از لاتين است. اين افعال نياز به فاعل ندارند يعني فاعلي در جمله به كار نمي رود.
به عبارتي فاعل در جمله مستتر است و فاعل جمله به گروه كثيري از افراد بر مي گردد. مثلا ميخوام بگم كه
در ايران هر كسي برنج مي خورد
براي ترجمه اين جمله بايد از فعل غير شخصي استفاده كرد. چون فاعل آن مشخص نيست دقيقا چه كسي است و اين كه گروه كثيري از افراد ايراني برنج مي خورند.
يا مي خوام بگم كه در آمريكا كسي كباب نمي خورد.
در اينجا نيز بايد از فعل غير شخصي استفاده كرد. چون فاعل آن به گروه كثيري از افراد اشاره دارد و به شخص خاصي اشاره نداره.
يعني گروه كثيري از افراد در آمريكا كباب نمي خورند.
يا مثلا ميخوام بگم كه در ايران روز اول بهار را جشن مي گيرند.
در اينجا نيز بايد از افعال غير شخصي استفاده كرد چون به يك شخص مشخص اشاره ندارد و به گروه كثيري از ايرانيان اشاره مي كند.

پس به عنوان جمع بندي بايد گفت :
1. افعال غير شخصي معادلي در فارسي ندارند.
2. به گروه كثيري از افراد اشاره دارند.
3. اين افعال نيازي به فاعل ندارند.
طريقه ساختن فعل غير شخصي
Si+صيغه سوم شخص مفرد يا سوم شخص جمع
حال ممكنه سوال پيش بيايد كه چه زماني صيغه سوم شخص مفرد و چه زماني صيغه سوم شخص جمع را استفاده مي كنيم.
زماني كه پس از فعل غير شخصي اسم مفرد آمد ، از صيغه سوم شخص مفرد
و زماني كه پس از فعل غير شخصي اسم جمع آمد از صيغه سوم شخص جمع استفاده مي كنيم.

اكنون به مثال هاي زير توجه كنيد:
In Iran, si beve il tè
در ايران (هر كسي) چايي مي خورد .
اگه توجه كنيد مي بينيد كه از صيغه سوم شخص مفرد استفاده كردم چون كلمه tè مفرد است . و فاعل خاصي رو در اين جمله آورده نشده چون اكثر ايراني ها چايي مي نوشند.
A Mashhad , si vende lo zafferano
در مشهد زعفران فروخته مي شود يا به عبارتي ديگه تعداد زيادي افراد وجود دارند كه زعفران را در شهر مشهد مي فروشند. در اين جمله هم به فاعل خاصي اشاره نشده است.
In Iran,, si mangiano gli spaghetti con il cucchiaio
در ايران ، اسپاگتي را با قاشق مي خورند. چون gli spaghetti جمع است از صيغه سوم شخص جمع يعني mangiano استفاده كردم.

در حالت مفرد:

Si vende la frutta. ميوه فروخته ميشود.
Si sente la voce. صدا شنيده ميشود.
Si legge. خوانده ميشود.
Si vede. ديده ميشود.

 

 

در حالت جمع:

Si vendono le frutte. ميوه ها فروخته ميشوند.
Si sentono le voci. صداها شنيده ميشوند.
Si leggono. خوانده ميشوند.
Si vedono. ديده ميشوند.

حالت مجهول در زمان گذشته:
Forma Passiva

براي ساخت جمله ي مجهول در زمان گذشته دو حالت وجود دارد:

1- وقتي در مورد يك موضوع مفرد صحبت ميكنيم
2- وقتي در مورد موضوعات جمع صحبت ميكنيم

 

فرمول كلي ساخت مجهول در زمان گذشته به اين ترتيب است.

è + اسم مفعول فعل stare + اسم مفعول فعل مورد نظر

حالت مفرد:
براي ساخت زمان مجهول در زمان گذشته به صورت زير عمل ميكنيم.آموزش زبان ايتاليايي

Il vetro è stato rotto. شيشه شكسته شد.
La pizza è stata mangiata. پيتزا خورده شد.

حالت جمع:

Le porte sono state chiuse. درها بسته شدند.
I prodotti sono stati venduti. محصولات فروخته شدند.

"اسم مفعول" در جنس و عدد با مفعول جمله مجهول مطابقت ميكند.

www.linguaitaliana.ir

 
برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : ايتاليايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :