مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان ایتالیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان ایتالیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  45000 تومان!          شماره مجوز: ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

با این مجموعه استثنایی در 90 روز زبان ایتالیایی را به صورت کامل فرا بگیرید

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه دوم)

در اين جلسه سعي ميشه بيشتر از لغاتي كه در جلسه ي قبل ياد گرفتيم ، در ساختار جملات منفي استفاده بشه ! اين جلسه هم باعث تثبيت يادگيريتون از لغات جلسه ي قبل ميشه و هم در بكار بردن اين لغات در غالب جملات منفي شما رو زبده ميكنه ...


Io non sono un uomo. Io sono una donna

تلفظ :


ائيو نُن سونو اون اوآمو ، ائيو سونو اونادُنا

(من يك مرد نيستم ، من يك زن هستم )

  I am not a man. I am a woman


Io non sono una donna. Io sono un uomo

تلفظ :


ائيو نُن سونو اونادُنا
، ائيو سونو اون اوآمو

(من يك زن نيستم ، من يك مرد هستم )

  I am not a woman. I am a man

 

 

 


Io non sono una bambina. Io sono un bambino

تلفظ :


ائيو نُن سونو اونا بامبينا
، ائيو سونو اون 
بامبينو

( من يك دختر نيستم ، من يك پسر هستم )

  I am not a girl. I am a boy

 

 

 


Io non sono un bambino. Io sono una bambina

تلفظ :

ائيو نُن سونو اون  بامبينو
، ائيو سونو اونا بامبينا

(من يك پسر نيستم ، من يك دختر هستم )

  I am not a boy. I am a girl

 

 

 


Io non sono alto. Io sono basso

تلفظ :

ائيو نُن سونو آلتو ، ائيو سونو باسّو

(من بلند قد نيستم ، من قد كوتاهم )

  I am not tall. I am short

 

 


Io non sono bassa. Io sono alta

تلفظ :


ائيو نُن سونو باسا ، ائيو سونو  آلتا

(من قد كوتاه نيستم ، من بلند قد هستم )

  I am not short. I am tall

 

 


Io non sono grassa. Io sono magra

تلفظ :


ائيو نُن سونو  گراسّا ، ائيو سونو  ماگرا

(من چاق نيستم ، من لاغر هستم )

  I am not fat. I am thin

 

 


Io non sono magra. Io sono grassa

تلفظ :


ائيو نُن سونو ماگرا ، ائيو سونو    گراسّا

(من چاق نيستم ، من لاغر هستم )

  I am not thin. I am fat

 

 

 

ادامه اين جلسه رو براي راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ي مطلب ميتونيد مشاهده كنيد

 

 

 

 

 


Io sono una donna. Io non sono un uomo

تلفظ : 

 ائيو سونو اونادُنا، ائيو نُن سونو اون اوآمو

(من يك زن هستم ، من يك مرد نيستم )

  I am a woman. I am not a man

 

 

 


Io sono un uomo. Io non sono una donna

تلفظ : 

 ائيو سونو اون اوآمو ، ائيو نُن سونو اونادُنا

(من يك مرد هستم ، من يك زن نيستم )

  I am a man. I am not a woman

 


Io sono un bambino. Io non sono una bambina

تلفظ : 

 ائيو سونو اون بامبينو  ، ائيو نُن سونو اونا  بامبينا

(من يك پسر هستم ، من يك مرد نيستم )

  I am a boy. I am not a girl

 


Io sono una bambina. Io non sono un bambino

تلفظ : 

 ائيو سونو اونا  بامبينا ، ائيو نُن سونو اون بامبينو 

(من يك دختر هستم ، من يك پسر نيستم )

  I am a girl. I am not a boy

 


Io non sono vecchia. Io sono giovane

تلفظ : 

 ائيو نُن سونو وِكيا ،ائيو سونو جُووِنه

(من پير نيستم ، من جوان هستم )

  I am not old. I am young

 


Io non sono giovane. Io sono vecchia

تلفظ : 

 ائيو نُن سونو جُووِنه، ائيو  سونو وِكيا

(من جوان نيستم ، من پيرهستم )

  I am not young. I am old

 


Io non sono ricco. Io sono povero

تلفظ : 

 ائيو نُن سونو ريكّو، ائيو  سونو  پُوِرُو

(من ثروتمند نيستم ، من فقير هستم )

  I am not rich. I am poor

 


Io non sono povero. Io sono ricco

تلفظ : 

 ائيو نُن سونو پُوِرُو ،ائيو  سونو  ريكّو

(من فقير نيستم ، من ثروتمند هستم )

  I am not poor. I am rich

 


Tu non sei un uomo. Tu sei una donna

تلفظ : 

 تو نُن سِي اون اوآمو ، تو سِي اونا دُنا

(تو يك مرد نيستي ، تو يك زن هستي)

  You are not a man. You are a woman

 


Tu non sei una donna. Tu sei un uomo

تلفظ : 

 تو نُن سِي اونا دُنا ، تو سِي اون اوآمو

(تو يك زن نيستي ، تو يك مرد هستي)

  You are not a woman. You are a man

 


Tu non sei un bambino. Tu sei una bambina

تلفظ : 

 تو نُن سِي اون بامبينو ، تو سِي اونا بامبينا

(تو يك پسر نيستي ، تو يك دختر هستي)

  You are not a boy. You are a girl

 


Tu non sei una bambina. Tu sei un bambino

تلفظ : 

 تو نُن سِي اونا بامبينا ، تو سِي اون بامبينو

(تو يك دختر نيستي ، تو يك پسر هستي)

  You are not a girl. You are a boy

 


Tu non sei alto. Tu sei basso

تلفظ : 

 تو نُن سِي آلتو ، تو سِِي باسُّو

(شما قد بلند نيستيد ، شما قد كوتاه هستيد)

  You are not tall. You are short

 


Tu non sei basso. Tu sei alto

تلفظ : 

 تو نُن سِي باسّو ، تو سِي آلتو

(شما قد كوتاه نيستيد ، شما قد بلند هستيد)

  You are not short. You are tall

 


Tu non sei giovane. Tu sei vecchia

تلفظ : 

تو نُن سِي جُوِونِه ، تو سِي وِكّيا

(شما جوان نيستيد ، شما پير هستيد)

  You are not young. You are old

 


Tu non sei vecchio. Tu sei giovane

تلفظ : 

 تو نُن سِي وِكّيا ، تو سِي جُوِونِه

(تو پير نيستي ، تو جوان هستي )

  Tu non sei vecchio. Tu sei giovane

 


Lei non è un uomo. Lei è una donna

تلفظ : 

 لِئي نُن اِاون اوآمو ، لِئي اِاونا دُنا

(او يك مرد نيست ، او يك زن است )

  She is not a man. She is a woman

 


Lui non è una donna. Lui è un uomo

تلفظ : 

 لويي نُن اِاونا دُنا ، لويي اِ اون اوآمو

(او يك زن نيست ، او يك مرد است )

  He is not a woman. He is a man

 


Lei non è un bambino. Lei è una bambina

تلفظ : 

 لِئي نُن اِ ان بامبينو ، لِئي اِ اونا بامبينا

( او يك پسر نيست ، او يك دختر است )

  She is not a boy. She is a girl

 


Lui non è una bambina. Lui è un bambino

تلفظ : 

 لويي نُن اِ اونا بامبينا ، لويي اِ اون بامبينو

(او يك دختر نيست ، او يك پسر است)

  He is not a girl. He is a boy

 


Lei non è vecchia. Lei è giovane

تلفظ : 

لِئي نُن اِ وِكيّا ، لِئي اِ جُووِنهِ

(او پير نيست ، او جوان است )

  She is not old. She is young

 


Lei non è giovane. Lei è vecchia

تلفظ : 

 لِئي نُن اِ جُووِنهِ ، لِئي اِ وِكيّا

(او جوان نيست ، او پير است )

  She is not young. She is old

 


Lui non è ricco. Lui è povero

تلفظ : 

لويي نُن اِ ريكّو ، لويي اِ پوِ

(او ثروتمند نيست ، او فقير است)

  He is not rich. He is poor

 


Lui non è povero. Lui è ricco

تلفظ : 

 لويي نُن اِ پُوِرو ، لويي اِ ريكّو

(او فقير نيست ، او ثرمتمند است)

  He is not poor. He is rich

 


Lui non è alto. Lui è basso

تلفظ : 

لويي نُن اِ آلتو ، لويي اِ باسّو

(او قد بلند نيست ، او قد كوتاه است)

  He is not tall. He is short

 


Lui non è basso. Lui è alto

تلفظ : 

 لويي نُن اِ باسّو ، لويي اِ آلتو

(او قد كوتاه نيست ، او قد بلند است)

  He is not short. He is tall

 


Lei non è grassa. Lei è magra

تلفظ : 

لِئي نُن اِ گراسّا ، لِئي اِ ماگرا

(زبان ايتاليايي او چاق نيست ، او لاغر است)

  She is not fat. She is thin

 


Lei non è magra. Lei è grassa

تلفظ : 

لِئي نُن اِ ماگرا ، لِئي اِ گراسّا

(او لاغر نيست ، او چاق است)

  She is not thin. She is fat

 


Il bambino non è alto

تلفظ : 

ايل بامبينو نُن اِ  آلتو

(پسر قد بلند نيست)

  The boy is not tall

 


L'uomo non è basso

تلفظ : 

لوآمو  نُن اِ باسّو

(مرد قد كوتاه نيست)

  The man is not short

 


La donna non è grassa

تلفظ : 

لادُنا نُن اِ گراسّا

(زن چاق نيست)

  The woman is not fat

 


La donna non è magra

تلفظ : 

لادُنا نُن اِ ماگرا

(زن لاغر نيست)

  The woman is not thin


برچسب‌ها: ،


۱۲:۰۷:۱۰ | نويسنده : ايتاليايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :